Veel belangstelling bijeenkomst aantoonbaar bekwaam

Op 9 oktober werd vanuit LWWL een zeer goed bezochte online bijeenkomst georganiseerd over het project Aantoonbaar Bekwaam. De 38 belangstellenden uit de zorgpraktijk en de ROC’s werden meegenomen en discussieerden over dit belangrijke onderwerp.  

Jooske Timmermans vertelde over het onderzoek, dat zij heeft uitgevoerd in opdracht van LWWL. Er heeft een literatuurstudie plaatsgevonden en er zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit de praktijk en ROC’s. Een mooie mijlpaal was ook een kennisdelingssessie in april 2023, waar Evean en Amsta de toehoorders meenamen in de laatste ontwikkelingen t.a.v. ‘Aantoonbaar bekwaam’ in hun organisatie. Het project ‘aantoonbaar bekwaam’ is aan het begin van de zomer afgesloten met adviezen aan de leden van LWWL.

De praktijk van ‘aantoonbaar bekwaam’
Een aantal aan LWWL deelnemende organisaties is al gestart met het invoeren van ‘Aantoonbaar bekwaam’. Belangrijk bij ‘Aantoonbaar bekwaam’ is, dat de medewerker zelf verantwoordelijk is om een professionele afweging te maken of hij/zij beschikt over de bekwaamheid (kennis en vaardigheid) voor de uitvoering van de werkzaamheden en taken. Daarnaast wordt in de CAO aangegeven dat als je bekwaam bent, je ook bevoegd bent. Dit betekent dat een diploma niet vereist is, om iets te kunnen doen. Je kan dit ook geleerd hebben op een andere wijze, bijvoorbeeld in de praktijk door het te doen, halen van certificaten, intercollegiale toetsing of bij- en nascholing.

Dit heeft bij een aantal organisaties geresulteerd in een aanpassing in het toetsen van risicovolle handelingen bij bestaand personeel. Er is aandacht voor meer vertrouwen in het bekwaam handelen i.p.v. controle via scholing en toetsing. Binnen de praktijkorganisaties wordt meer gelet op het leerwerk-klimaat waardoor het leren in de praktijk makkelijker wordt. Het doel is dat de zorgmedewerker meer regie krijgt over zijn/haar professionele handelen en het aantonen van de eigen bekwaamheid.

Vanuit de praktijk gaf Lieneke Vonk, praktijkleercoach Magentazorg en LWWL leerexpert, een voorbeeld hoe invulling gegeven kan worden aan de nieuwe manier van werken met ‘Aantoonbaar bekwaam’ binnen Magenta Zorg. Lieneke nam de toehoorders mee in ontwikkelingen zoals het aanpassen van het toetsen van risicovolle handelingen, veranderingen van functiemix: Verzorgende IG en Persoonlijk begeleider, de lancering van een nieuw leermanagement systeem en het scholen van zij-instromers. In deze ontwikkelingen is er veel aandacht voor de cultuurverandering en het zelf regie nemen van de zorgmedewerkers voor zijn/haar professionele handelen.

Rol MBO
De rol van het MBO kan ook meegenomen worden bij deze ontwikkeling. Naast het reguliere opleiden kunnen zij inspelen in het leveren van maatwerk voor instromers. Dit kan door de MBO certificaten en MBO praktijkverklaringen. Het grote voordeel van het opleiden bij een ROC is dat de bewijsstukken een civiele waarde hebben, wat herkend en erkend wordt door zorginstellingen. 

Koploper Sevagram
Koploper in de ontwikkeling van ‘aantoonbaar bekwaam’ is Sevagram, een praktijkorganisatie uit Limburg. Sevagram heeft de hoogste Planetree certificering voor mensgerichte zorg behaald. Er heeft een aanpassing in het functiehuis plaatsgevonden, wat geleid heeft tot een Zorg- en Welzijnsstraat. zie Koploper Sevagram: Ieder talent een passende functie (actieleernetwerk.nl)  Hierdoor ontstaan er voor zij-instromers meer mogelijkheden binnen de zorgorganisatie en vindt er maatwerk plaats t.a.v.  het opleiden en bijscholen van instromers.

Aandachtspunten
Aandachtpunten bij aantoonbaar bekwaam zijn: de beleidsopstellingen van de zorgverzekeraars, de bekostiging van de ROC’s en het niet kunnen stapelen van MBO praktijkverklaringen tot een MBO certificaat, of het stapelen van MBO certificaten tot een MBO diploma. Voor het behalen van een MBO diploma zijn er andere wettelijke richtlijnen.

Vervolgbijeenkomst BAC Speciaal
De bijeenkomst is afgesloten met een toelichting door Anja de Schutter op de BAC Speciaal, die op 12 december a.s. georganiseerd wordt. Alle toehoorders ontvangen een uitnodiging hiervoor. Doel van de BAC Speciaal is te bespreken op welke wijze de ROC’s en praktijkorganisaties samen kunnen optrekken in het onderwerp: Aantoonbaar bekwaam en de praktijk ondersteunen bij de scholing van (aankomend) personeel.

Het was een zinvolle en succesvolle bijeenkomst, waarbij de aanwezigen ook hun vragen konden stellen, belangstelling hebben getoond en een bijdrage hebben geleverd aan de bijeenkomst.

Op 12 december 2023 gaan we in een ‘BAC speciaal’ dieper op deze materie in. Voor meer informatie mail naar info@lerenwerkenwerkenleren.nl