Inspirerende workshop Evean en Amsta!

Op weg naar aantoonbaar bekwaam en diplomachecken

Op dinsdag 11 april organiseerde LWWL een workshop om ervaringen te delen over ‘aantoonbaar bekwaam’ en het aanverwante onderwerp ‘diplomachecken’. Evean en Amsta waren bereid om hun kennis en ervaring te delen en dit werd zeer gewaardeerd door de betrokken deelnemers van VVT organisaties Omring, Niko, Zorgcirkel, Evean en Amsta en de ROC’s Horizon, Regio College en Vonk. De bijeenkomst werd gehouden bij Evean, de Meerpaal in Zaandam. (Zie ook Workshop 11 april diplomachecker / aantoonbaar bekwaam – Leren werken (lerenwerkenwerkenleren.nl))

Wat heb ik nodig om mijn werk goed te doen?
Annemieke Bunt (Evean)  vertelde over ‘aantoonbaar bekwaam’: “Van ‘voor mij vereist’ naar ‘wat heb ik nodig om mijn werk goed te doen’, zorgde voor verandering binnen Evean voor het huidige zorgpersoneel.  Voorheen moesten alle zorgmedewerkers iedere 3 jaar alle handelingen opnieuw aftoetsen. Nu is de afspraak dat ieder team in afstemming met de zorgmanager en uitgaand van de behoefte van de cliënten, een aangepast pakket handelingen moet beheersen. De medewerker toont aan bekwaam te zijn in deze handelingen en dan is hij/zij ook bevoegd om die handelingen uit te voeren. Deze verandering is werkdruk verlagend en sluit aan bij de behoefte van de cliënten.”

Van wantrouwen naar vertrouwen
Vanuit Amsta ondersteunde Lia Edel de uitganspunten ten aanzien van ‘aantoonbaar bekwaam’, met de quote: “Van wantrouwen naar vertrouwen.” Ook bij Amsta betekent ‘aantoonbaar bekwaam’ werken een grote verandering. Het toetsen van verpleegtechnische handelingen bij Amsta liep al jaren niet zoals zij wilden. Het proces was tijdrovend en werd niet als zinvol ervaren omdat een aantal handelingen standaard werd getoetst, of die nu in het dagelijks werk voorkwam of niet. De registratie was omslachtig en ging niet uit van vertrouwen in de medewerker, ook handelingen en kennis die hij of zij goed beheersten moesten regulier herhaald worden middels dezelfde e-learning. De huidige werkwijze droeg daarom niet bij aan werkplezier van professionals. Ook bij Amsta wordt nu per team afgesproken, afhankelijk van de behoefte van de cliënten, voor welke handelingen het zorgpersoneel bekwaam hoort te zijn. Deze handelingen worden indien nodig afgetoetst. Het aftoetsen is ook aangepast en kan bestaan uit; de praktische handeling uitvoeren- onder toezicht van een ervaringsdeskundige, intervisie, meekijken tijdens de dagelijkse werkzaamheden e.a.

Passende plek voor iedereen
Nicoline de Groot van Amsta sloot hierop aan, door de toehoorders mee te nemen in de aanpassing van het functiehuis van Amsta. Er zijn twee opleidingsroutes: de Zorg- en de Welzijnsroute, zoals dit ook bij Sevagram (zie Koploper Sevagram: Ieder talent een passende functie (actieleernetwerk.nl))  is neergezet. Er zijn veel ‘tussen’ functies toegevoegd, dit alles in afstemming met de teams binnen Amsta. Belangrijk is dat de medewerkers in de Welzijns-route in ieder geval ook de ADL handelingen leren. Door veel ‘tussen’ functies toe te voegen neemt de mogelijkheid toe om iedereen die geïnteresseerd is om te werken in de zorg een passende werkplek te geven. Amsta heeft een goed werkend inwerk-programma, waarbij het helder wordt waar de nieuwe medewerker (zij-instromer) het beste op zijn/haar plek is en welke bijscholing de nieuwe medewerker nog nodig heeft. Maatwerk is hierbij zeer belangrijk. De bijscholing wordt vaak intern geregeld en levert een certificaat op.

Erkende certificaten
De ROC’s geven aan dat de scholen t.a.v. erkende certificaten zeker een rol van betekenis kunnen leveren, naast de reguliere of versnelde MBO opleidingen. De MBO certificaten hebben een civiel effect en hierdoor meerwaarde voor alle VVT organisaties in het land. Probleem hierbij is de bekostiging van de MBO certificaten, dit is een belangrijk bespreekpunt met het SBB.

De workshop was een bijzonder prettige bijeenkomst met dank aan alle input van de aanwezigen en hun enthousiasme in het willen meedenken over deze twee onderwerpen. Speciale dank aan Evean voor de warme ontvangst en aan Evean en Amsta voor de inspirerende presentaties en het delen van de ervaringen.

Wil je meer weten over het onderwerp? Dan kun je mailen met Jooske Timmermans, projectleider LWWL aantoonbaar bekwaam en diplomachecker, j.timmermans51@upcmail.nl.