Actielijn hbo

Aanleiding & context

Binnen programma Leren is Werken, Werken is Leren zijn de afgelopen jaren velerlei projecten en initiatieven ontstaan in een nauwe en warme samenwerking tussen één of meerdere zorgorganisaties en de regionale ROC’s. Deze samenwerking is inmiddels in een business case met Taskforce geborgd en wordt de komende jaren verder uitgebouwd en doorontwikkeld. 

Daarnaast bestaat al enige tijd de ambitie om ook de samenwerking met het hbo (allereerst specifiek Nursing) verder uit te bouwen en te verstevigen. Enerzijds vanuit visie en perspectief op een doorlopende leerlijn tussen mbo en hbo. Anderzijds omdat het aandeel hbo in de VVT-sector relatief beperkt is en samenwerken en krachtenbundeling wenselijk is om bestaande trajecten zoals de hbo-V (flex) opleidingen beter te benutten. Dit alles geplaatst in een context waarin de focus steeds meer ligt op het bieden van zorg & welzijnsondersteuning in de thuissituatie en in de wijk (zie hiervoor o.a. de programma’s WOZO en TAZ). Dit vergroot de noodzaak en urgentie van beschikbare hbo opgeleide professionals die zowel intramuraal als met name extramuraal willen werken. En hiermee samenhangend; de toenemende behoefte aan Verpleegkundig Specialisten in de VVT en andere hbo+ professionals die worden opgeleid vanuit de hbo-verpleegkunde “kweekvijver”.

Probleemstelling & ambitie

Op basis van onze eerste verkenning kunnen we stellen dat de bij LWWL aangesloten VVT-organisaties (onderlinge verschillen daargelaten) momenteel niet altijd in voldoende mate in staat zijn om te voldoen aan de instroombehoefte aan hbo+ zorgprofessionals de komende jaren. Daarnaast vormt het behoud van deze doelgroep voor de VVT een forse uitdaging. Om die reden is meer aandacht en focus (alsook visie) op instroom en behoud van deze doelgroep wenselijk. De Actielijn hbo heeft als ambitie en doel om hier samen met het werkveld en de hbo-onderwijsorganisaties verandering in te brengen. 

We doen het samen!

Het goede nieuws is dat het onderwerp leeft onder de LWWL-partners!
Dankzij de inbreng van vele collega’s in de praktijk die o.a. onze vragenlijsten hebben ingevuld, hebben we nu een veel beter zicht op de situatie in ‘onze’ VVT-organisaties. Jullie hebben massaal gehoor gegeven aan onze oproep en jullie bevindingen in de samenwerking met het hbo, het belang wat jullie hieraan hechten, knelpunten waar jullie tegenaan lopen, voor welke hbo+-functies jullie uitbreiding verwachten, etc. gegeven. Heel hartelijk dank daarvoor!

Tevens hebben jullie allemaal, namens jullie organisatie, je voorkeuren uitgesproken in een top-3 op welke activiteiten vanuit de menukaart de Actielijn hbo zich zou moeten focussen. Hieruit is een top-3 gekomen en een aantal activiteiten met een gedeelde 4e plaats. Hieronder zie je de menukaart met jullie voorkeuren.

Bevindingen tot nu toe

  1. Ons grootste potentieel aan (toekomstige) hbo-verpleegkundigen ligt binnen onze eigen organisaties: de ‘mbo-kweekvijver’ aan reeds werkzame verpleegkundigen. Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat stagiaires vanuit de hbo-V opleiding (m.n. laterejaars) nauwelijks in onze VVT-organisaties terechtkomen. Enerzijds zijn de stageplekken niet beschikbaar wegens het o.a. niet kunnen bieden van begeleiding, anderzijds kiezen hbo-V studenten zelf niet voor de sector. 
  2. Verder blijkt dat belangrijke randvoorwaarden niet altijd goed geregeld zijn: zo is er onvoldoende aandacht voor onboarding, ontbreekt het in de praktijk aan visie op de inzet van hbo-V in VVT (positionering/functiehuis) en komen de aantrekkelijke kanten van de VVT onder hbo-V niet goed voor het voetlicht. Hier moeten we iets mee binnen de Actielijn hbo willen we deze doelgroep kunnen aantrekken, maar net zo belangrijk, ook kunnen behouden!
  3. Het goede nieuws is dat er veel relevante onderzoeken en praktijkervaringen beschikbaar zijn vanuit o.a. Lectoraten die bruikbare inzichten en concrete handvaten bieden om deze uitdaging aan te gaan. Daarnaast zijn er twee interessante minoren (soort keuzedeel voor het hbo) opgezet door Hogeschool Leiden (Zorg voor ouderen – intramuraal) en door de Hogeschool van Amsterdam (Complex Community Care – extramuraal). Beide zijn zeer interessant voor de VVT-organisaties in ons LWWL-netwerk, daar gaan we zeker werk van maken. Door gebruik te maken van lessons learned en good practices van elders kunnen we onze kostbare tijd en energie zo goed mogelijk benutten.
  4. Ten slotte is het ook belangrijk dat we inzicht verkrijgen in de benodigde aantallen hbo-verpleegkundigen in ons LWWL-netwerk de komende jaren. Vanuit het RSOP-onderzoek blijkt dat we dat nu nog onvoldoende in beeld hebben. Om onze doelstellingen en gewenste resultaten te kunnen aanscherpen is het belangrijk dat we dit inzicht gaan verkrijgen. 
  • Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel of over de Actielijn hbo in het algemeen? 
  • Heb je misschien ideeën en suggesties die je graag met Ciska wilt delen? 
  • Of wil je een (andere) bijdrage leveren in een werkgroep of op andere wijze?

Neem dan vooral contact op met Ciska, je kunt haar bereiken via info@ciskapouw.nl en 06-14373792.