Nieuwsbericht Actiz opleidingsfonds wijkverpleging

Opleidingsfonds wijkverpleging 2024
In maart 2023 hebben ActiZ, Zorgthuisnl, ZN, V&VN en VWS het Investeringsakkoord Opleiding Wijkverpleging met elkaar afgesloten. Het doel van het opleidingsakkoord is samen, méér en anders opleiden zodat voorkomen wordt dat de wijkverpleging een (nog) een groter tekort aan zorgprofessionals krijgt. Eén van de gemaakte afspraken uit dit akkoord is dat er voor het jaar 2024 €60 miljoen beschikbaar is voor het vergoeden van de werkgeverskosten voor het opleiden en begeleiden van leerlingen in de wijkverpleging. Zorgverzekeraars stellen deze 60 miljoen beschikbaar via een opleidingsfonds

Webinar opleidingsfonds wijkverpleging 2024
Zie hier het Investeringsakkoord Opleiding Wijkverpleging en in dit ledenbericht d.d. 31 oktober jl. staat aanvullende informatie over het opleidingsfonds. Op 14 december 2023 van 14:00-15:00 uur wordt het opleidingsfonds toegelicht in een webinar. U kunt zich voor het webinar aanmelden via Opleidingsfonds Wijkverpleging | ActiZ. Het webinar wordt opgenomen en is later hier terug te kijken.

Opleidingsfonds Wijkverpleging

 • Het is een éénmalig fonds. In het 1e kwartaal 2024 vindt besluitvorming plaats over de wijze waarop de werkgeverskosten in de wijkverpleging als gevolg van het meer en anders opleiden structureel en duurzaam bekostigd gaan worden.
 • Doelstelling van het fonds is om de werkgeverskosten die werkgevers in het jaar 2024 maken als gevolg van het opleiden van leerlingen in de wijkverpleging (Zvw) te vergoeden.
 • Het gaat om leerlingen BBL (mbo-niveau 2, 3 IG en 4), leerlingen hbo-v Duaal als ook leerlingen die een opleiding volgen met als doel het behalen van een OCW-erkend mbo-certificaat.
 • De kosten die betrekking hebben op stagiaires vallen buiten de scope van het fonds.
 • Het fonds staat open van 1 januari t/m 15 februari 2024.
 • In deze periode kunnen zorgaanbieders die Zvw-wijkverpleging leveren en een erkend S-BB leerbedrijf zijn een aanvraag indienen.
 • Werkgevers vullen op het aanvraagformulier in hoeveel leerlingen zij in 2024 verwachten op te leiden binnen de Zvw-wijkverpleging en hoeveel opleidingsmaanden het betreft per opleidingsniveau, per opleidingsjaar en totalen.
 • Door het aantal opleidingsmaanden in te vullen vindt er een vertaling plaats van leerjaar naar kalenderjaar. Dit is noodzakelijk omdat het fonds van toepassing is op kalenderjaar 2024.
 • Met alle leerlingen waarvoor de werkgever een aanvraag doet in het fonds, is er een leerarbeidsovereenkomst afgesloten.
 • Binnen het fonds wordt gewerkt met standaardbedragen. De vergoeding per opleidingsniveau en leerjaar is berekend op basis van het te volgen leertraject en de daarbij behorende werkgeverskosten. De kosten minus opbrengsten (productiviteit, subsidies) van een leerling zijn uitgesplitst naar de verschillende opleidingen per leerjaar. Door het vaststellen van standaardbedragen per leertraject worden omslachtige berekeningen, declaraties en ingewikkelde administratieve stromen voorkomen.
 • Eind 2024/begin 2025 leveren zorgaanbieders de definitieve aantallen leerlingen (inclusief opleidingsmaanden) aan bij het fonds.
 • Partijen willen de fondsgelden eerlijk verdelen over de deelnemende werkgevers. Bij overschrijding van het fonds wordt het standaardbedrag per leerling procentueel gekort.
 • Binnen het fonds vindt geen bevoorschotting plaats. Uitbetaling van de fondsgelden vindt plaats na de verantwoording begin 2025.
 • Net als bij het IZA-fonds Wijkverpleging wordt het Opleidingsfonds inhoudelijk begeleid door bureau Berenschot. Dit bureau is bezig een aparte website voor het opleidingsfonds in te richten. Via deze website kunnen aanvragen worden ingediend en is informatie beschikbaar over aanvraagcriteria, verantwoordingsvereisten, een overzicht van de standaardbedragen per leertraject etc.