Initiatief Studentenreis

Ontwikkelen en experimenteren 

Hoe kun je elke student de beste begeleiding geven? Zodat hij/zij de opleiding op een fijne manier doorloopt, slaagt en daarna bij de organisatie wil blijven werken? Deze vraag staat centraal in het initiatief Studentenreis bij Omring.

De studentenreis is het pad dat je als student aflegt tussen je besluit om in de zorg te gaan werken en het behalen van je diploma. Via interviews, enquêtes en een brainstorm konden huidige studenten en werkbegeleiders aangeven wat al goed gaat en welke hobbels ze onderweg tegenkomen. Op basis van deze input zijn concrete voorstellen voor verbetering uitgewerkt. Managers, werkbegeleiders en studenten toetsen deze voorstellen op meerdere  pilotlocaties.

Liesbeth van Schouwen is manager Vakgroep Praktijkopleiders bij Omring, en begeleidt samen met collega’s het initiatief. 

Goede match
Volgens Liesbeth kiezen veel mensen vanuit hun hart voor de zorg. Maar soms is het de vraag of hun beeld helemaal past bij de praktijk. Liesbeth: “Om de kans op een goede match te vergroten, besteden we aandacht aan het zogenoemde onboarding-proces. Het idee is om naast een introductiebijeenkomst voor geïnteresseerden, andere manieren te ontwikkelen om kennis te maken met de zorg. Gevolgd door een gloednieuw inwerkprogramma van vier weken. Daarin staat precies omschreven wat de studenten gaan doen, wat er van ze wordt verwacht en met wie ze kennismaken.” 

Werkbegeleiding
In de interviews gaven studenten ook aan dat zij hun werkbegeleider te weinig zagen. Waarop in kaart is gebracht welke vormen van werkbegeleiding er al zijn, wie wat doet en wat de visie op werkbegeleiding eigenlijk is. Liesbeth: “Daarnaast hebben we om werkbegeleiders te kunnen werven en selecteren, een profiel ontwikkeld, met randvoorwaarden. En willen we die rol waar mogelijk ook wat zwaarder invullen, met meer beschikbare uren en verantwoordelijkheden. Bovendien is het de bedoeling om de term ‘werkbegeleider’ te vervangen door ‘studentcoach’. Hier zit veel meer de interactie in, dat je echt samenwerkt met een student.”  

Leerklimaat
Ander onderdeel waar studenten, managers en teamleiders aan samenwerken op de pilotlocaties, is verbetering van de leeromgeving. Liesbeth: “Een heel breed begrip. Maar waar het op neerkomt is dat iedereen binnen de organisatie zich – naar elkaar toe – verantwoordelijk en betrokken voelt. Heeft een student een vraag, dan probeer je die te beantwoorden. In plaats van dat je zegt ‘Morgen is Marietje er weer’. Omgekeerd mag een student zich ook verantwoordelijk voelen en vragen van collega’s – en cliënten – niet afschuiven ‘omdat hij/zij ‘slechts’ een student is. Belangrijk is om binnen de teams te kunnen sturen op die betrokkenheid. Zodat een fijne en krachtige leeromgeving ontstaat.”

Teams gaan daarom aan de slag met de vermogens, die speciaal in het kader van LWWL zijn ontwikkeld. In hoeverre is er tijd en ruimte om studenten op te nemen? En in hoeverre zijn leersituaties en begeleiding op hem/haar afgestemd? Daarbij is ook de zachte kant belangrijk; in hoeverre wordt naar elkaar geluisterd, en kun je elkaar aanspreken over het werk? “Om de status in een team te kunnen vaststellen, zijn we een meetinstrument aan het ontwikkelen”, vult Liesbeth aan. “Daarnaast leren we praktijkopleiders hoe zij zogenaamde ‘vermogensgesprekken’ kunnen voeren met het team. Om situaties en verbeterpunten die uit de ‘meting’ naar voren komen met elkaar te bespreken en aan te pakken. Hierin krijgen alle tien onze praktijkopleiders een training.” 

Partnerschap in communicatie
Het vierde onderdeel waar het initiatief aan werkt, gaat over communicatie. Liesbeth: “Als we betrokkenheid, samenwerking en dus een goede leeromgeving willen, is het nodig om in partnerschap samen met de managers de ontwikkelingen te volgen en de urgentie te voelen. Het gaat tenslotte om de opleiding van onze toekomstige collega’s. Daarom maken we een toer langs alle managers binnen Omring. En de thema’s die binnen opleiden spelen leggen we bij ze neer voor reflectie: waar zitten volgens jullie de knelpunten en oplossingen? Zo willen we managers nog meer doordringen van de uitdaging waar we samen voor staan; meer professionele en goed gekwalificeerde medewerkers in de zorg.” 

Omring heeft opleiden specifiek als speerpunt in haar strategie benoemd. Volgens Liesbeth wil Omring zelfs koploper zijn op dit gebied. “Het blijft daarom ook zeker niet bij deze pilots. We zijn echt bezig met een omslag, door leren en begeleiden anders te bekijken en inrichten. Alles wat we hebben geleerd en ontwikkeld in de pilots nemen we hierin mee.”